Skip to content

Werk in uitvoering

We gaan van start!

Eind januari start Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek met de realisatie van ons nieuwe dorpshart. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden, de globale planning en zaken als veiligheid en bereikbaarheid. 

De uitvoering wordt verzorgd door hoofdaannemer Dusseldorp ISM uit Lichtenvoorde. De werkgroep Pleinplanners vormt samen met de gemeente Oost Gelre en Dusseldorp het bouwteam en heeft periodiek overleg tijdens de uitvoering. Tevens is er een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de buurt, school, BMV en kerk.

Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met André Bokkers. Hij is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het aanspreekpunt voor alle dorpsbewoners. Hij zal uw vragen beantwoorden of doorspelen aan de verantwoordelijke partijen. Heeft u zaken die direct of ter plaatse opgelost moeten worden? Spreek dan gerust de medewerkers van Dusseldorp aan die in het dorp aan het werk zijn. Zij geven u graag antwoord en zijn u van dienst. Dusseldorp is tevens 24/7 bereikbaar voor eventuele calamiteiten: 0544 – 488 488

Dusseldorp ISM
Projectleider: Rinke Hagens
Uitvoerder: Luuk Bekkers
Assistent uitvoerder: Dennis Arentsen

Omgevingsmanager
André Bokkers (Marienvelds Belang) telefoon: 06 27 29 79 76

Pleinplanners
Marienveldsbelang: André Bokkers, Mark Janssen, Elza Overbeek
Gemeente Oost Gelre: Vincent Lette
E-mail: pleinplanners@marienveldsbelang.nl

Klankbordgroep
Vanuit Mariënvelde is er tevens een klankbordgroep opgericht die namens de belanghebbende partijen periodiek op de hoogte wordt gebracht over de werkzaamheden en planning. Mariënvelds Belang zal via de facebookpagina dorpshartmarienvelde de bewoners op de hoogte houden over de voortgang van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de dorpskern.

Deelnemers klankbordgroep
Basisschool Sint Theresia: Saskia Walgemoet
BMV: Edith Bokkers-Heutinck
Kerk: Jan Berendsen
Ondernemers: Jan Wieggers
Aanwonenden: Amadea Janssen

Wat gaat er gebeuren?

PLANNING
Eind januari 2023 wordt er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan het nieuwe dorpsplein, een deel van de Boog en de Waalderweg. De werkzaamheden zullen in het totaal een periode van 12 – 15 weken omvatten, waardoor het plein volgens de planning rond Koningsdag klaar is. Er is in de planning rekening gehouden met een eventuele uitloop tot half mei. Deze buffer van 3 weken is er om slecht weer en eventuele tegenslagen op te vangen.

Globale planning (onder voorbehoud):
Laatste week januari : Voorbereidende werkzaamheden – vooraankondiging werkzaamheden, aanleg puinbaan en parkeervakken achter school, afzetten projectgebied.
Februari: Opbreekwerkzaamheden plein BMV, gedeelte Waalderweg en de Boog en rioolwerkzaamheden. Aansluitend aanleg onderbaan t.b.v. fundering Waalderweg en de Boog.
Maart: Aanbrengen verharding plein, aanleggen groenvakken, trottoir langs Waalderweg, aanbrengen bestrating Waalderweg en eerste stuk de Boog.
April: Planten bomen, inrichting plein, aanleg groen plantvakken. Waterelement plein. Pad en wadi zijkant BMV.
Meivakantie: Plein voor basisschool Sint Theresia.

ACTUELE INFORMATIE
Volg voor actuele informatie over de werkzaamheden onze facebookpagina dorpshartmarienvelde. Hier gaan we met regelmaat updates geven over de ontwikkelingen. Dus volg ons op facebook!

Overlast, veiligheid en bereikbaarheid

Hinder
De werkzaamheden beteken voor alle dorpsbewoners en zeker voor de school, gebruikers van kerk en de BMV, aanwonenden, ondernemers enige vorm van overlast. We proberen echter zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Om de bereikbaarheid van school, kerk en BMV zo optimaal mogelijk in te richten is een klankbordgroep opgericht, waarmee periodiek overleg is om de zaken goed op elkaar af te stemmen.

Klankbordgroep
Met de vertegenwoordigers van de school, kerk, de BMV, aanwonenden en ondernemers is een klankbordgroep gevormd. Zij worden twee-driewekelijks op de hoogte gehouden over de voortgang en de bereikbaarheid. Zij zijn het aanspreekpunt voor de diverse groepen belanghebbenden en kunnen op deze manier vragen/zorgen vanuit hun achterban kenbaar maken.

Afzetten werkterrein
Vanaf de start van de werkzaamheden zal het centrum van Mariënvelde worden afgezet. Doorgaand verkeer dat gebruik wil maken van de Waalderweg wordt omgeleid. Het projectgebied wordt afgezet met bouwhekken om de veiligheid te borgen. Binnen het werkterrein wordt gewerkt met zware machines. Dit gebied is verboden voor onbevoegden en is ook na werktijden geen speelplaats voor kinderen.

Afsluiting en omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden zal het centrum van Mariënvelde niet op de normale manier bereikbaar zijn. Vanaf eind januari tot april wordt de Waalderweg tot aan het begin Vossenpad gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Hierdoor zal ook de Boog maar via één zijde toegankelijk zijn. Er zal een omleidingsroute worden ingesteld via Waalderweg – Verdelingsweg – Scheiddijk – Tolhutterweg – Witte Rieteweg en andersom.

Bereikbaarheid School
Op het moment dat er gewerkt wordt aan het plein zal het trottoir vanaf voormalig Café Heutinck tot aan het Vossenpad te gebruiken zijn voor schoolgaande kinderen. Vanaf de Tellashof tot aan de school wordt eind januari een puinbaan gelegd voor fietsende kinderen en voor leveranciers en hulpdiensten. Op de Tellashof zijn tevens enkele parkeerplaatsen beschikbaar om de jongere kinderen naar school te brengen en op te halen. Op het grasveld worden extra parkeerplaatsen aangelegd.
Ouders en verzorgers van de basisschool leerlingen zijn via de nieuwsbrief / klassenbord op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. In april wordt het trottoir langs de Waalderweg vernieuwd.

Bereikbaarheid BMV
De BMV zal bereikbaar zijn via de ingang aan de zijde van de Boog en via de oude ingang van het voetbalveld aan de Pastoor Deperinkweg. Beide ingangen zullen met borden worden aangegeven. Vanuit de klankbordgroep worden de zorgcorporatie, de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten en overige gebruikers verder geïnformeerd.

Bereikbaarheid Kerk
Voor diensten en uitvaarten zal de kerk bereikbaar zijn via de achterzijde, ingang aan de zijde van de Pastoor Deperinkweg.

Meer informatie en op de hoogte blijven?

Deze pagina wordt de komende maanden actief bijgehouden om alle informatie zo actueel mogelijk te houden. Volg of bezoek ook onze facebookpagina dorpshartmarienvelde om op de hoogte te blijven van de voortgang en ontwikkelingen.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u telefonisch contact opnemen met André Bokkers, een mail sturen naar pleinplanners@marienveldsbelang.nl of de medewerkers van Dusseldorp die aan het werk zijn aanspreken.