Skip to content

Zorgcorporatie Mariënvelde

De Zorgcorporatie Mariënvelde is opgericht vanuit de wet WMO om invulling te geven aan de wensen, ondersteuningsvragen en hulpvragen vanuit Mariënvelde. Hierdoor wordt het mogelijk om mensen met een zorgbehoefte langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. De zorgcorporatie levert samen met een groot aantal vrijwilligers een goed op elkaar afgestemde dienstverlening aan inwoners die het alleen niet redden en voorziet tevens in een aantal sociale voorzieningen voor het dorp.

Beleidsplan
Wilt u meer weten over de visie, doelstellingen en voorzieningen van de Zorgcorporatie Mariënvelde download dan hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Vereniging Zorgcorporatie Mariënvelde voeren de taken uit op vrijwillige basis, er staat geen beloning tegenover. Enkel ontvangen zij een eventuele reiskostenvergoeding en een jaarlijkse kerstattentie.
RSIN / Fiscaal nummer:  855327066

Contactpersoon: Zorgcoördinator Fleur Wieggers
tel. (06) 10 01 75 70
e-mail: zorgbmv@marvisie.nl

Locatie: BMV Mariënvelde, Waalderweg 7, 7263 RX  Mariënvelde

Contactgegevens voor dagbesteding voor ouderen:
telefoon: 0544-842268
e-mailadres: dagbesteding@marvisie.nl

Woont u in Mariënvelde en heeft u een vraag op Wmo-gebied over ondersteuning, hulp of zorg?

Dan kunt u bij de zorgcorporatie Mariënvelde terecht. Ook voor advies kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, zorgbmv@marvisie.nl of (06) 10 01 75 70 (tijdens kantoortijden). U bent van harte welkom. Bezoek- en postadres: BMV Gebouw aan de Waalderweg in  Mariënvelde, 0544-842268

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen en deel te nemen aan de samenleving (o.a. door hulp bij het huishouden en dagbesteding).

In Nederland is zorg en ondersteuning goed geregeld. Toch zijn veranderingen nodig want de maatschappij verandert. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders organiseert. De veranderingen zijn ook nodig omdat de zorg anders te duur wordt. De afgelopen jaren zijn de kosten hard gestegen. Op deze ontwikkelingen willen de inwoners van het dorp Mariënvelde gaan inspelen. Wij spelen in.

De zorgcorporatie

In 2013 willen een aantal enthousiaste Mariënveldse mensen de zorgcorporatie Mariënvelde oprichten. Deze mensen spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen, het speelveld waarin de gemeente te kampen krijgt binnen het sociaal domein en de wens om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun voorzieningen binnen het dorp. Ook de nadruk van de overheid ligt op eigen verantwoordelijkheid van burgers en het stoppen van de toenemende bureaucratisering in zorginstellingen.

In plaats van een “ieder voor zich” mentaliteit is er door de Mariënvelders voor gekozen om de verantwoordelijkheid gezamenlijk op te pakken en wonen, welzijn en zorg zelf vorm te geven. De zorgcorporatie streeft het behoud van voorzieningen in Mariënvelde na. De zorgcorporatie organiseert aanvullende voorzieningen voor o.a. ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod van de zorgcorporatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Mariënvelde en minder uitgaven in de formele zorg . Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid. Een ander belangrijk punt is dat de zorgcorporatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van Mariënvelde nog meer vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. De zorgcorporatie behartigt de belangen van haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook in het algemeen door het realiseren van de wensen aan zorg en diensten in Mariënvelde.

De zorgcorporatie is een vereniging van leden en is onderdeel van de brede maatschappelijke voorziening (BMV). Deze organisatievorm geeft de mogelijkheid om samen te werken met reguliere zorgaanbieders maar ook om zelf activiteiten te ontplooien en aanbod van zorg en diensten te ontwikkelen en uit te voeren. Out of the box denken over de wensen en behoeften van de inwoners van Mariënvelde. Een corporatie is uitgesproken democratisch, de leden bepalen wat de corporatie doet. De leden vinden elkaar omdat zij samen een doel willen bereiken of hier sympathiek tegenover staan.

De zorgcorporatie sluit aan bij de wensen, ondersteuningsvragen en hulpvragen van de bevolking uit Mariënvelde. Het uitgangspunt is te kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Zet mensen in hun eigen kracht en maak gebruik van de vele talenten! Dus zo gewoon mogelijk en alleen daar waar nodig speciaal. Het gevoel van betekenis verlenen aan een ander is inherent aan het dorpsgevoel in Mariënvelde. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van de burgerkrachten, welke al op vele fronten zichtbaar zijn in Mariënvelde.

Juist door het dicht bij de burger te organiseren zijn er meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen. Door de inzet van de zorgcorporatie kan er een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers ontstaan die het alleen niet redden. De corporatie zal de komende jaren verder ontwikkeld moeten worden. Er zal een kanteling in denken en handelen plaats moeten vinden. Door de inzet van het kernteam Mariënvelde (sociaal wijkteam) kan de burgerkracht en de eigen verantwoordelijkheid versterkt worden. Focus op participeren in de samenleving en gebruik maken van het sociale netwerk is een uitgangspunt. Tevens is het mogelijk om dicht bij huis de ondersteuning te organiseren. Tot slot is een belangrijk uitgangspunt; voorkomen is beter dan genezen. Investeren in preventie wordt lonend door het in één hand te leggen van de regie en financiering.

De relatie met de huisarts en wijkverpleegkundige als partners in de eerstelijns zorg zal verstevigd gaan worden. De zorgcoördinator zal samen met de huisarts en de wijkverpleegkundige het “kernteam Mariënvelde” vormen. Daarnaast zullen zij samenwerken met de tweedelijnszorg om zo de juiste ondersteuning te bieden door maatwerk te leveren.

De zorgcorporatie streeft het behoud van voorzieningen in Mariënvelde na. De zorgcorporatie organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken, volwassenen, jongeren, kinderen en mensen met een beperking. Het aanbod van de zorgcorporatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Mariënvelde. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid. Een ander belangrijk punt is dat de zorgcorporatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van Marienvelde nog meer vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. De zorgcorporatie behartigt de belangen van haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen aan zorg en diensten in Marienvelde.

De zorgcoördinator

Om de inwoners goed van dienst te kunnen zijn was er een vacature opgesteld voor de functie zorgcoördinator. De zorgcoördinator vormt de schakel tussen de dorpsbewoners, de voorzieningen, de formele en informele zorg en de gemeente. Kortom een zware taak waardoor er veel wordt verwacht van degene die de functie gaat vervullen. Essentieel is de laagdrempeligheid van de zorgcoördinator. Alle inwoners van Mariënvelde kunnen namelijk terecht op het spreekuur van de zorgcoördinator, deze functie wordt momenteel ingevuld door Ellen Penterman.

Het stichtingsbestuur van de BMV zal toezien op de efficiëntie en het functioneren van de zorgcoördinator. De taken zullen bestaan uit:

  • Coördineren/afstemmen van activiteiten voortvloeiende uit de zorgcorporatie
  • Inventariseren van de zorgvragen
  • Vrijwilligers ondersteunen
  • De medewerkers, die eventueel aangesteld worden, te begeleiden
  • Contactpersoon naar de tweedelijnszorg
  • Contactpersoon naar bestuur en gemeente (WMO/AWBZ)

De zorgcoördinator zal circa 15 uur per week werkzaam zijn voor de zorgcorporatie.