Skip to content

Privacybeleid

Privacybeleid Vereniging Marienvelds Belang

Mariënvelds Belang neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. 
Als dorpsbelangenvereniging registreren wij uitsluitend persoonsgegevens van (adviesraad)leden en donateurs en daarnaast van organisaties en contactpersonen die relevant zijn bij de uitvoering en het behalen van de doelen die we ons als vereniging stellen.

1) Welke gegevens / informatie wordt er verzameld?
Naam, adresgegevens en emailadressen van leden, donateurs en contactpersonen bij organisaties en instanties die belangrijk zijn voor de activiteiten van de vereniging. Voor leden/donateurs met bancaire machtiging voor jaarlijkse donateurs bijdrage wordt eenmalig een papieren machtiging afgegeven, het IBAN bankrekeningnummer wordt eveneens digitaal geregistreerd en gebruikt binnen de beveiligde internetomgeving van de bank.

2) Hoe worden deze gegevens verzameld?
Deze informatie wordt door het bestuur, adviesraadleden en vrijwilligers van Marienvelds Belang verzameld bij vrijwillige inschrijving als lid/donateur van Marienvelds Belang.
Als lid/donateur geeft u daarbij mondeling, schriftelijk of per e-mail uw persoonlijke gegevens af
dit betreft in eerste lijn: Naam adres, woonplaats, toezegging betaling contant of per automatische incasso. Voor het automatisch afschrijven van de jaarlijkse donateursbijdrage per bank wordt apart een machtigingsformulier op papier ingevuld voor ons archief. Voor het versturen van nieuwsbrief verzamelen we eveneens emailadressen van onze donateurs, die verwerkt worden in een automatisch emailprogramma genaamd MailChimp.
Gegevens van organisaties en contactpersonen die binnenkomen via post, telefoon of email worden –indien relevant voor verdere verwerking en opvolging – eventueel geregistreerd op papier of digitaal in excellsheets, emailprogramma’s of adresboeken. Via onze website worden uitsluitend via contactformulieren of het inschrijven voor de nieuwsbrief gegevens verzameld. Voor het gebruik van de website verwijzen we u naar de privacyverklaring zoals te vinden op onze website.

3) Waarom worden deze gegevens door ons verzameld en hoe worden ze gebruikt?
Voor de uitvoer van de doelstellingen van onze dorpsbelangenvereniging vinden we het belangrijk om te weten wie er in het dorp wonen/leven en belang hebben bij informatie over het dorp en over de activiteiten van onze vereniging. Daarom proberen we onze donateurs met regelmaat op de hoogte te houden over ontwikkelingen door het uitgeven van een papieren en digitale nieuwsbrief.
Voor de uitvoer van onze activiteiten vragen we om financiële ondersteuning van de dorpsgemeenschap, mensen kunnen zogenaamd donateur worden en Marienveldsbelang ondersteunen met een jaarlijkse financiële bijdrage. Voor donateurs die ons machtigen voor de jaarlijkse donateursbijdragedienen we te beschikken over een IBAN bankrekeningnummer om dit bedrag daadwerkelijk te kunnen afschrijven.

4) Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Marienvelds Belang verwerkt uw gegevens vertrouwelijk binnen het dagelijks bestuur.
De secretaris en penningsmeester hebben inzicht in de geregistreerde gegevens en kunnen op verzoek gegevens kenbaar maken aan het bestuur.
Vanwege overeenkomstige belangen worden de bij Marienvelds Belang geregistreerde emailgegevens van dorpsbewoners gedeeld met de BMV / Zorgcorporatie. Dit gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verspreiding maandelijks programma inloopvoorziening per e-mail. Mocht u dit niet wensen dan vragen we u dit duidelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kan via e-mail naar info@marienveldsbelang.nl

5) Effect op betrokken personen. Wat gebeurt er bij een eventueel datalek?
De privacy gevoeligheid van de door ons in eerste lijn geregistreerde gegevens is gezien de aard minimaal. Mocht er inderdaad sprake zijn van een datalek, dan is het effect waarschijnlijk te verwaarlozen. Echter Marienvelds Belang zal betrokken personen direct op de hoogte stellen.

6) Inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Indien gewenst kunt u ten allen tijde inzage krijgen in welke persoonsgegevens er bij ons zijn geregistreerd, info@marienveldsbelang.nl. U kunt deze gegevens desgewenst wijzigen of laten verwijderen. Bij uitschrijving als donateur verwijderen we al uw gegevens uit onze database.

7) Duur van de opslag
Zolang u ingeschreven staat als lid en/of donateur van Marienvelds Belang staan uw naam en adres bij ons geregistreerd. Bij uitschrijving als lid/donateur verwijderen we al uw gegevens uit onze database. Dit gebeurt per direct wanneer u dit duidelijk aan ons schriftelijk of per e-mail doorgeeft. Verder zal Marienvelds Belang jaarlijks voor het innen van de nieuwe donateurbijdrage haar gegevensbestanden opschonen door het verwerken van verhuisberichten en meldingen van sterfgevallen.


8) Bezwaar maken / klacht indienen
Indien men bezwaar heeft tegen registratie van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven,
dan kan men dit kenbaar maken via info@marienveldsbelang.nl of schriftelijk naar
Secretariaat Marienvelds Belang, Klaverweide 8A 7263 SX Marienvelde.