Skip to content

BMV Achtergrondinformatie

De feiten in krimpgebieden zijn helaas, dat als er geen ruimte is voor verenigingen en sport, de jeugd wegtrekt, de school moet sluiten en een kleine kern doodbloedt. Stilstand is dan achteruitgang. Daarnaast is er een nieuwe vorm van zorg nodig om de ouderen binnen onze kern in ons dorp te behouden. Daar waar juist deze voorzieningen wel zijn, blijft een dorp vitaal. Mariënvelde is een dorp dat eigen jeugd behoudt en ouderen vasthoudt. Met een voorziening die breed maatschappelijk ingesteld is zoals de BMV, kan dat versterkt worden en het karakteristieke van Mariënvelde behouden blijven. Leegstand en verloedering is in kleine kernen funest. De Achterhoek, als krimpregio, is niet gebaat bij dichtgetimmerde, door leegstaand gekarakteriseerde kerkdorpen. Het rustieke imago krijgt dan een negatief karakter.

De Mariënveldse gemeenschap heeft de handen ineengeslagen en heeft het Mariënvelds Belang de opdracht gegeven een stuurgroep te vormen. Vanuit verschillende hoeken zijn mensen met competenties bij elkaar gezocht voor deze stuurgroep. De stuurgroep heeft een stichting opgericht en een stichtingsbestuur benoemd, waaruit een gedegen plan tot stand is gekomen. Een plan dat gemaakt en breed gedragen werd in de gemeenschap. Het is goed te zien dat dit op vele fronten is geschied. Zowel intern in Marienvelde, als extern door middel van het betrekken van deskundigheid van de gemeente Oost Gelre. Ook was de gemeente bereid om op verzoek van de stuurgroep samen dit proces in te gaan. Dat maakte dit project tot iets bijzonders en gaf aanknopingspunten voor anderen binnen de provincie, Nederland. De samenwerking met de gemeente is tot stand gekomen door eerst een grof plan met een duidelijke exploitatiebegroting te besprekingen. Gaandeweg is de stuurgroep van grof naar fijn gaan werken. Daarbij hebben de vele werkgroepen (én daarachter de vele mensen) veel arbeid verzet om tot dit plan te komen. Daarbij zijn termen als naoberschap, eerlijkheid, transparantie, samenwerking geen loze kreten, maar handvatten om tot dit resultaat te komen. Geconcludeerd kan worden dat de mensen van de verschillende werkgroepen en stuurgroep iedereen de kans heeft gegeven om dit plan tot stand te brengen. Geen enkele doelgroep, vereniging, ondernemer of mens is buitengesloten.

Bij de ontwikkeling van de plannen voor de BMV zijn ook de landelijke ontwikkelingen meegenomen die op de gemeenschap af kwamen. De bezuinigingen en veranderingen in de AWBZ/WMO, hadden voor een gemeenschap als Mariënvelde grote gevolgen. Deze bedreiging heeft de stuurgroep gemeend als kans te moeten zien. Er moet bezuinigd worden, dat kunnen we niet tegen houden. Maar hoe konden we hier als Mariënvelde sterker uit komen. Ons inziens ging dat lukken met de Zorgcorporatie Marienvelde.

Deze zorgcorporatie is uniek voor de Achterhoek. Met de plaatselijke, regionale en landelijke politiek is deze pilot besproken en iedereen is enthousiast. Een zorgcorporatie die de gehele zorg meeneemt i.p.v. één onderdeel is uitzonderlijk. Volwaardige deelname in de maatschappij, niemand uitsluitend, met de insteek de mens zolang mogelijk uit de zorg te houden en er voor elkaar te zijn. Wie of hoe je ook bent, iedereen is bijzonder! Mensen met een licht verstandelijke beperking (L.V.B.ers), ouderen, minder mobielen, naast items als eenzaamheid, voldoening en betrokkenheid. De zorgcorporatie geeft met eigen kracht de ouderen de kans te kunnen blijven wonen in Mariënvelde én geeft de gemeente de benodigde besparing! Duurzaamheid om de energielasten beheersbaar te houden, is een andere kracht bij de bouw van de BMV. De zelfwerkzaamheid is geen unicum maar wel typerend voor ons dorp. Iedereen is bereid de handen uit de mouwen te steken. Een voorbeeld is alleen al de grote bereidheid om in de voorbereiding mee te willen denken/werken.

Door de combinatie van ontmoeten, zorg, sport en welzijn in één gebouw is dé levensader gevonden van een kern. Dat verenigt in één gebouw, maakt het niet uniek, maar wel bijzonder. Jong en oud in één gebouw. Onze droom is dat opa en oma in de ontmoetingsruimte zitten en hun kleinkind zien sporten (als activiteit van de basisschool), dat er verbindingen ontstaan en dat er daardoor samenwerking kan ontstaan. Kinderen leren koken, ouderen leren van kinderen omgaan met de PC, voorleesoma’s naast het koken, dagbesteding naast ontspanning. Dat maakt dit gebouw!