Skip to content

Toekomstverkenning onderwijs en leefbaarheid


DBO’s, schoolbesturen en gemeente trekken samen op in het vinden van oplossingen.

De school is van groot belang voor de leefbaarheid in de kleine kern. Dat onderschrijven ook de dorpsbelangenorganisaties, de schoolbesturen van Lima en Reflexis en de gemeente. Maar leefbaarheid is meer. Het gaat ook over voorzieningen, zorg, sport, wonen en werken.  Samen zoeken ze oplossingen voor alle aspecten van leefbaarheid in de kleine kernen. Onlangs zijn de eerste concrete afspraken hiervoor gemaakt.

IMG_1603

Werkgroep leefbaarheid
Begin dit jaar presenteerde LIMA haar Masterplan over de toekomst van de scholen in Lichtenvoorde en de kleine kernen. Ook de gemeente kwam met een Onderwijsvisie. Beide plannen zorgden voor onrust onder bewoners in de kleine kernen.

Op dat moment werd besloten om eerst met de kleine kernen de discussie te voeren over onderwijs en leefbaarheid. Daarvoor is een werkgroep opgericht. Daarin zitten:
De kleine kernen;
LIMA (katholieke scholen);
Reflexis (openbare scholen);
Gemeente.

Eerste acties in gang gezet
Alle deelnemers aan de werkgroep zijn het eens over een gezamenlijke aanpak. In de werkgroep is een taakverdeling gemaakt naar drie onderwerpen:

In beeld brengen van cijfers over onderwijs. Niet alleen financiële gegevens, maar ook cijfers over leerlingenaantallen, prognoses voor de toekomst etc. Het is belangrijk dat we samen van dezelfde cijfers uitgaan;
In kaart brengen van diverse onderwijsvormen. Welke vorm van  onderwijs leent zich wellicht voor een school in de kleine kern met een dalend aantal leerlingen. En is die vorm van onderwijs toepasbaar in Oost Gelre;
In beeld brengen van de leefbaarheid in de kleine kernen (voorzieningen, zorg, sport, wonen en werken etc.). Hoe kijken de inwoners van kleine kernen naar de toekomst. Welke voorzieningen zijn belangrijk en welke kwaliteit moeten ze hebben. En waar kunnen de kleine kernen elkaar versterken in leefbaarheid.

Samen op weg
De werkgroep breng alle informatie samen en bespreekt de resultaten. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde informatie en kan daar ook een mening over geven. De resultaten van de werkgroep worden uiteraard ook gedeeld met de inwoners. Want uiteindelijk gaat het om de oplossingen die we samen bedenken. We zijn ook heel blij met de ondersteuning door de Provincie Gelderland. Vanuit het Programma Leefbaarheid krijgen we hulp van deskundigen van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK Gelderland), Spectrum, Plattelandsjongeren, Zorgbelang en Huis van de Jeugd.

Informatie
Wie nu al meer informatie wil kan contact opnemen met Henk Steggink van de gemeente. Hij is te bereiken via de mail naar h.steggink@oostgelre.nl of via het algemene nummer (0544) 39 35 35. Inwoners van de kleine kernen kunnen uiteraard ook terecht bij hun eigen dorpsbelangenorganisatie.

© Gemeente Oost Gelre / 24-10-2016